Kompaniýa habarlary

 • Döredijilikli täze önümler

  Öz stiliňizi düzüň, Amerikan villa bagynyň dizaýny, adamlaryň öýdäki ajaýyp bagdan lezzet alyp, hususy bag edinip biljekdigini arzuw edip, bagyň jaýa girizilmegi şübhesizdir.Köne ýerde köp ýaşyl ösümlikler we açyk güller bar ...
  Koprak oka
 • Öýüňizi yzarlamak we herekete getirmek üçin sekiz sany ajaýyp bezeg maslahaty

  Söýgüli öýümizi bezemegiň elmydama ýönekeý we ygtybarly usullaryny gözleýäris.Üstünlige ylgamak zerurlygy ýok, az-kem synap görüň we hakykatdanam halaýan we isleýän element aýratynlyklaryňyzy ýuwaş-ýuwaşdan taparsyňyz.Täze gül diwar kagyzyndan başlap, tebigy materiallardan ýasalan mebellere ...
  Koprak oka
 • 2020-nji ýylyň iň uly mebel tendensiýalary

  Dogry mebelleriň otagy üýtgedip biljekdigi hiç kim üçin syr däl.Özboluşly ýöriteleşdirilen önümi saýlasaňyz ýa-da köpçülikleýin satyjynyň saýlamagy bilen, bularyň hemmesi dizaýn estetikasyna laýyk gelýän mebel tapmak bilen baglanyşykly.Bu gün, sizi 2020-nji ýylda iň ýokary mebel tendensiýalary bilen tanyşdyraryn.
  Koprak oka
 • “Spark” senetiniň bazary

  Anxi metal senetleri ilki 1991-nji ýylda Hytaýyň import we eksport ýarmarkasynda (Kanton ýarmarkasy) sergä çykaryldy, soň bolsa amerikalylar we ýewropalylar tarapyndan meşhur boldy.Europeewropa we ABŞ kompaniýamyzyň önümleriniň iň adaty eksport sebitleri, şonuň üçin önümlerimiziň 60% -i eksport edilýär ...
  Koprak oka
 • Spark Craft and Culture Exhibition

  “Spark” senetçiligi we medeniýet sergisi

  Üçünji Hytaý (Anxi) uçgun senetçiligi we medeniýet sergisi, Deňiz ýüpek ýoly çeperçilik festiwaly bilen baglanyşykly programmalaryň biri hökmünde 2019-njy ýylyň dowamynda Anxi Hytaýda geçirildi. Bu sergi uçgun bilen haýran galan köp sanly raýat we daşary ýurtly müşderini özüne çekdi. senetçilik we medeniýet.Olara ...
  Koprak oka